Ja hi arribem!

 

TransparènciaCom estem organitzats

El màxim òrgan decisor de la Fundació APADIS és el Patronat, integrat per pares, mares, professionals, l’Ajuntament de Les Franqueses i voluntaris.

El Patronat delega en l’equip directiu, les funcions de representació legal i alhora les funcions de gestió a la directora gerent Imma Navarro, que compta amb el suport d’un comitè directiu integrat per diferents persones i caps de projectes.

Amb la teva ajuda som capaços de tot!
https://www.apadis.org/wp-content/uploads/2020/06/transparencia_destacat_00.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Missió de la Fundació

APADIS és una entitat que actua sense ànim de lucre per promoure la integració social i laboral de les persones amb discapacitat per millorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars.

La Fundació té per objecte les següents finalitats:

 • Defensar la dignitat de les persones amb discapacitats en igualtat de drets i oportunitats.
 • Treballar per la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones aconseguint la seva plena integració social.
 • Recolzar i assessorar a les famílies per millorar les seves condicions de vida.
 • Promoure la integració laboral i social de les persones amb discapacitats tot oferint actituds socials positives vers aquestes persones.
 • Crear, ampliar i millorar els nostres serveis per tal de cobrir les necessitats de les persones amb discapacitats i dels seus familiars, vetllant per la normalització i autonomia d’aquestes persones en la vida adulta i independent, tot recolzant la creació de llocs de treball i llars.
 • Promoure la legislació adequada que millori la situació d’aquest col·lectiu, col·laborant amb altres entitats i fundacions privades o públiques.
 • Qualsevol altre que de manera directa o indirecta pugui contribuir al compliment dels objectius de l’entitat en benefici a les persones amb discapacitats i els seus familiars.

Membres dels òrgans de govern i de gestió

El patronat d’Apadis

El patronat de la Fundació és l’òrgan de govern de la Fundació que l’administra i la representa, d’acord amb la llei i els estatuts. actualment està integrat per l7 persones físiques i l’Ajuntament de Les Franqueses.

 • Immaculada Navarro, presidenta
 • Antonio Peláez, secretari
 • Benito Beltran
 • Gemma Moreno
 • David Sánchez
 • Rosa Colomer
 • Cristina Navarra
 • Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació que es reunirà amb la periodicitat necessària per exercir amb eficàcia les seves funcions. El patronat està integrat per membres plurals que aporten una àmplia visió estratègica en benefici de tot el col·lectiu de les persones amb discapacitat i els seus familiars.

Dins de la composició del patronat, queda representat per pares i mares de persones amb discapacitat, germans, professionals de la pròpia Fundació, assessors externs que donen suport assessor i, es convida a les reunions de Patronat estratègiques a una representació de dues persones amb discapacitat que participen a les decisions que afecten al mateix col·lectiu beneficiari. Aquest empoderament i participació activa de les persones amb discapacitat de la Fundació APADIS aporta una millor governança i igualtat de drets. Suma en qualitat al conjunt del Patronat d’APADIS.

Els membres de l’òrgan de govern exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, d’acord amb l’article 322-16 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Organ de gestió: comitè directiu

Imma Navarro Ortiz
Direcció gerència

Ester Lara Pérez
Directora àrea laboral de les persones i empreses

Gemma Moreno Prados
Directora de l’àrea familiar i atenció a la persona amb discapacitat

Vanesa Flores Martos
Cap de formació i preparadora laboral

Carme Clapès
Assessorament i suport a gerència

Pla estratègic

“La planificació estratègica consisteix en concebre un futur desitjable i definir els mitjans reals per a assolir-ho”
R.L. Ackoff

Per APADIS el pla estratègic és un procés de reflexió, debat i definició d’uns objectius i accions concrets sobre la integració social i laboral de les persones amb discapacitat, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars.

El pla dona visió compartida de futur, a partir d’escenaris prospectius i normatius que ajuden a l’entitat a complir amb la seva missió i visió.

Té un caràcter territorial al Vallès Oriental i selectiu amb propostes i accions estratègiques amb el consens entre tots els agents implicats de la Fundació que desenvolupa una visió, projectes i accions a partir del consens.

Compartim una voluntat futura i amb un horitzó explícit a mig i llarg termini.

Activitats que desenvolupa l’entitat

Activitats que desenvolupa l’entitat figuren a la pàgina web, així com el Pla estratègic i bona governança.

Impacte social

https://www.apadis.org/wp-content/uploads/2020/07/impacte_social.jpg

El Patronat

El Patronat està format entre 7 persones. L’elecció dels patrons es fa inicialment segons la designació establerta per el soci fundador, i posteriorment les vacants seran cobertes per designació pròpia del Patronat. El càrrec de patró és reelegible i té una duració de 4 anys a excepció del càrrec de president que té una durada indefinida fins que una majoria dels membres del patronat i socis manifesti la cessió del president o aquest mostri la seva voluntat de cessament del càrrec.

El patronat de la Fundació és l’òrgan de govern de la Fundació que l’administra i la representa, d’acord amb la llei i els estatuts. actualment està integrat per les persones següents:

 • Immaculada Navarro, presidenta
 • Antonio Peláez, secretari
 • Benito Beltran
 • Gemma Moreno
 • David Sánchez
 • Rosa Colomer
 • Cristina Navarra

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació que es reunirà amb la periodicitat necessària per exercir amb eficàcia les seves funcions. El patronat està integrat per membres plurals que aporten una àmplia visió estratègica en benefici de tot el col·lectiu de les persones amb discapacitat i els seus familiars.

Dins de la composició del patronat, queda representada pares i mares de persones amb discapacitat, germans, professionals de la pròpia Fundació, assessors externs que donen suport assessor i, es convida a les reunions de Patronat estratègiques a una representació de dues persones amb discapacitat que participen a les decisions que afecten al mateix col·lectiu beneficiari. Aquest empoderament i participació activa de les persones amb discapacitat de la Fundació APADIS aporta una millor governança i igualtat de drets. Suma en qualitat al conjunt del Patronat d’APADIS.

Organigrama de l’entitat

https://www.apadis.org/wp-content/uploads/2020/07/organigrama.jpg

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Contractes establerts amb l’administració pública

ADJUDICATARI
GRANOLLERS ESCENA S.L.

OBJECTE
Concessió del dret d’ús del Servei Gastronòmic del Teatre Auditori de Granollers amb Projectes de Caràcter Social

INICI
25/08/2016

DURADA MÀXIMA
25/08/2021

PROCEDIMENT
Concurs Públic. Licitació per a la concessió del dret d’ús del servei gastronòmic.


ADJUDICATARI
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

OBJECTE
Servei d’explotació del bar-cafeteria de l’edifici «El Gra» de Granollers

INICI
01/08/2017

DURADA MÀXIMA
01/08/23

PROCEDIMENT
Concurs Públic. Licitació per a la concessió de l’explotació del bar-cafeteria de l’edifici “El Gra”.

Convenis subscrits amb l’administració pública

ADJUDICATARI
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

OBJECTE
Desenvolupar projectes de socialització
de persones en situació de risc d’exclusió social a través d’activitats que a l’hora
facilitin la formació per la inclusió d’aquest col·lectiu
MENJADORS SOCIALITZADORS

INICI
07/01/2020

DURADA MÀXIMA
31/12/2020

PROCEDIMENT
Concurs Públic


ADJUDICATARI
Ajuntament de Les Franqueses del Vallès
Patronat Municipal d’Esports

OBJECTE
Promoció, difusió i realització d’activitats esportives adreçades a persones amb discapacitat intel·lectual

INICI
07/01/2020

DURADA MÀXIMA
31/12/2020
3

PROCEDIMENT
Conveni acordat de manera anual

Subvencions i ajudes públiques concedides

ADJUDICATARI
Departament De Treball, Afers Socials I Famílies

OBJECTE
Programes de suport de serveis social
d’activitats de suport o complementàries vinculades a la prestació de serveis socials.
Centre d’Estimulació Vallès

INICI
Gener 2019

DURADA MÀXIMA
Desembre 2020

IMPORT ADJUDICACIÓ
27.000 €

PROCEDIMENT
Convocatòria plurianual de subvencions


ADJUDICATARI
Departament De Treball, Afers Socials I Famílies
Direcció General D’acció Cívica I Comunitària

OBJECTE
Desenvolupar projectes de socialització
de persones en situació de risc d’exclusió social a través d’activitats que a l’hora
facilitin la formació per la inclusió d’aquest col·lectiu
MENJADORS SOCIALITZADORS

INICI
07/01/2020

DURADA MÀXIMA
31/12/2020

IMPORT ADJUDICACIÓ
20.626,24 €

PROCEDIMENT
Convocatòria anual de subvencions


ADJUDICATARI
Servei D’ocupació De Catalunya
Programa Treball I Formació

OBJECTE
Treball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social

INICI
Febrer 2020

DURADA MÀXIMA
Febrer 2021

IMPORT ADJUDICACIÓ
19.202,80 €

PROCEDIMENT
Convocatòria anual de subvencions
Línia ACOL


ADJUDICATARI
Departament De Treball, Afers Socials I Famílies

OBJECTE
Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorn de la salut mental

INICI
01/07/2020

DURADA MÀXIMA
30/06/2021

IMPORT ADJUDICACIÓ
Pendent resolució

PROCEDIMENT
Pendent resolució


ADJUDICATARI
Diputació De Barcelona

OBJECTE
Formació Pre-laboral pel desenvolupament de l’autonomia personal i de les habilitats de persones amb discapacitat i/o trastorn mental

INICI
Gener 2020

DURADA MÀXIMA
Desembre 2020

IMPORT ADJUDICACIÓ
Pendent resolució

PROCEDIMENT
Pendent resolució


ADJUDICATARI
Diputació De Barcelona

OBJECTE
Servei de lleure i respir per a persones amb discapacitat intel·lectual i els seus familiars

INICI
Gener 2020

DURADA MÀXIMA
Desembre 2020

IMPORT ADJUDICACIÓ
Pendent resolució

PROCEDIMENT
Pendent resolució

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Els membres del Patronat, Comitè Executiu i Consell Assessor, exerciran els seus càrrecs gratuïtament, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses, degudament justificats, que l’exercici de la seva funció els ocasioni, sempre d’acord amb criteris d’austeritat i eficàcia.

El Patronat limita el nombre dels seus membres que poden exercir càrrecs retribuïts en la Fundació, amb funcions diferents a les quals els corresponen com a patrons. En aquest sentit, es pot remunerar el patró que faci funcions de, gestió o direcció, sempre en condicions raonables, i amb l’acord explícit per escrit del Patronat i l’acompliment de la declaració responsable a presentar al Protectorat d’acord al que estableix l’article 332-2.1 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image